Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Θέμα: «Δελτίο Τύπου: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-σκευμάτων κατά το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι εκπαιδευ-τικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολο-γητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και
στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-2-2017 έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. της εγκυκλίου μεταθέσεων η οποία έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτί-ωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διά-θεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης, ως εκ τούτου υποβάλουν αίτηση και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί σχολικού έτους 2016-2017 (με ανα-δρομικό ή μη διορισμό).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ
PhD, MSc ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17.02

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |