Εξετάσεις Α’ Περιόδου 2018 για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Α ’  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2018
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Προκηρύσσονται εξετάσεις Α’ Περιόδου 2018 για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη. Οι
εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Π.Ε.  Μαγνησίας  και  Σποράδων  (Κορωνίου  και  Νέγρη,  Πεδίο  του  Άρεως,  Νεάπολη  Βόλου)  την
Τρίτη 19, Ιουνίου 2018 και ώρα 08:00.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση
με  πλήρη  δικαιολογητικά  στην  Υπηρεσία  μέχρι  και  την  Δευτέρα, 11    Ιουνίου  2018  και  ώρα
13:00.
Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής σύμφωνα με τα
όσα  προβλέπονται  στην  υπ’  αρίθ. 38200/1136/11‐08‐2011 (ΦΕΚ  1969/Β/2011)  απόφαση  του
Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.
Οι υποψήφιοι για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην
επιτροπή  την  αστυνομική  τους  ταυτότητα  ή  το  δίπλωμα  οδήγησης  ή το  βιβλιάριο  υγείας  ή  το
διαβατήριό τους.
Για  περαιτέρω  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να    απευθύνονται  στο  Τεχνικό
Τμήμα της Υπηρεσίας μας καθημερινά, στα τηλέφωνα 24213.55532 και 24213.55534.

Βόλος     15/05/2018
Ε Π

Ο
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
α.α.
Αντώνιος Κόζαρης

Εξετάσεις Α’ Περιόδου 2018 για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |