Επιστολή για Επανεξέταση γεωργικών εκτάσεων Δ. Ρ. Φεραίου για νιτρορύπανση

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Βόλος    22 .1. 2018           

               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                             Αριθ. πρωτ. 216

     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                  

 

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο                                      ΠΡΟΣ :

Τ.Κ. 38100 – Βόλος                                   1) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

e-mail: [email protected]                  κ. Ευάγγελο ΑποστόλουΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 2421352411                           2) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

κ Χαράλαμπο ΚασίμηΑΘΗΝΑ

3) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Κλιματικής Αλλαγής

Τμ. Προστασίας Φυσικών Πόρων από

Αγροτικές Δραστηριότητες  –  ΑΘΗΝΑ

4) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ειδική Γραμματεία Υδάτων  –  ΑΘΗΝΑ

 

ΘΕΜΑ : Επανεξέταση των γεωργικών εκτάσεων του Δήμου Ρήγα Φεραίου που στερούνται μοριοδότησης για το κριτήριο επιλογής εκμετάλλευσης «Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική χημική σύσταση»

 

ΣΧΕΤ. : 1) Η με αριθμ. πρωτ. 2175/139694/28.12.17 πρόσκληση για την υποβολή

προτάσεων στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική

δραστηριότητα» του Π.Α.Α. 2014 – 2020

2) Χάρτης Χημικής Ποιοτικής Σύστασης Υπόγειων Υδροφορέων της Ειδικής

Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ

3) Η από Δεκέμβριο 2017 έκθεση του ΙΓΜΕ «Δειγματοληψία και αναλύσεις για

Αζωτούχες Ενώσεις σε γεωτρήσεις στην περιοχή Δ. Ρήγα Φεραίου

Π.Ε. Μαγνησίας»

 

 

Η Υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης υποβολής έντονων διαμαρτυριών ενδιαφερόμενων αγροτών της χαρακτηρισμένης ως ευπρόσβλητης στην νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε Μαγνησίας (ΚΥΑ 19652/1906/1999 (Β΄1575) οι οποίοι μολονότι καλλιεργούν αρδευόμενα αγροτεμάχια με τις επιλέξιμες ομάδες καλλιεργειών της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του Π.Α.Α. 2014 – 2020, παρά ταύτα οι εκτάσεις των καλλιεργειών τους δεν συμπεριλαμβάνονται εντός των περιοχών, που εμφανίζουν υπόγεια ύδατα κακής χημικής ποιοτικής σύστασης, σύμφωνα με την χαρτογράφηση της ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνέπεια της γεωχωρικής θέσης ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων των ανωτέρω γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων εκτάσεων από τη δυνατότητα ένταξής τους στην ανωτέρω δράση 10.1.04, λόγω μη μοριοδότησής τους για το κριτήριο της κακής ποιοτικής σύστασης των υπόγειων υδάτων.

Επειδή ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά δυσμενή διάκριση, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε απόρριψη των γεωργικών εκτάσεων των εκμεταλλεύσεων, που δεν μοριοδοτούνται με βάση το κριτήριο της κακής ποιοτικής σύστασης υπόγειων υδάτων στην διαφαινόμενη περίπτωση, κατά την οποία ο συλλογικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης για την εν λόγω δράση, η Υπηρεσία μας ευαισθητοποιήθηκε και προχώρησε στην δειγματοληπτική διερεύνηση της ποιοτικής σύστασης εστιαζόμενων σημείων υδροληψίας (ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων αγροτών) κατανεμημένων στην χαρακτηριζόμενη ως καλής χημικής ποιοτικής σύστασης υπόγειων υδάτων περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, αναθέτοντας την εργασία στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) με απευθείας ανάθεση την   8/12/2017

Η από 27.12.2017 αποσταλείσα στην Υπηρεσία μας έκθεση αποτελεσμάτων του ΙΓΜΕ επί της κατά τα ανωτέρω δειγματοληψίας δείχνει τα εξής :

– Οι υπ΄ αριθ. Γ11και Γ14 Γεωτρήσεις, μολονότι ευρίσκονται εντός της χαρακτηριζομένης περιοχής με κακή ποιοτική σύσταση υδάτων, εντούτοις εμφανίζουν συγκεντρώσεις νιτρικών 42,7mg/lt και 23,6 mg/lt, δηλαδή κάτω του ορίου των 50 mg/lt, που είναι το όριο για την διάκριση μεταξύ καλής και κακής ποιοτικής σύστασης υδάτων, ενώ θα αναμενόταν να έχουν τιμές σαφώς άνω του συγκεκριμένου ορίου.

– Οι γεωτρήσεις με αριθ. Γ4, Γ5, Γ8, Γ9, Γ12 & Γ13, που ευρίσκονται εκτός της χαρακτηρισμένης περιοχής με κακή ποιοτική σύσταση, εμφανίζουν συγκεντρώσεις νιτρικών άνω του ορίου 50 mg/lt, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ρύπανσης γεωργικής προέλευσης των υπόγειων υδάτων, η οποία δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον χαρακτηρισμό της περιοχής στους χάρτες αποτύπωσης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

– Η μέση τιμή της πυκνότητας νιτρικών των υπόγειων υδάτων στις 17 εστιαζόμενες γεωτρήσεις που προκύπτουν από την εν λόγω ευρύτατη δειγματοληψία, ανερχόμενη σε 49,2 mg/lt ύδατος (βλ. πίνακα 3 της έκθεσης του Ι.Γ.Μ.Ε.) υπολείπεται οριακά από την τιμή των 50 mg/lt, γεγονός που ενισχύει την επισφαλή καταχώρηση της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης σε αυτές, που εμφανίζουν καλή ποιοτική σύσταση υπόγειων υδάτων στον αναρτημένο χάρτη διάκρισης της χημικής σύστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης υδάτων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτοντας σε βάσιμη αμφισβήτηση την ακρίβεια και το βαθμό αξιοπιστίας της συγκεκριμένης χαρτογράφησης.

– Η χειμερινή χρονική περίοδος που πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία των υπόγειων υδάτων συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι η συγκέντρωση σε νιτρικά των υπόγειων υδάτων της εξεταζόμενης περιοχής αναμένεται να είναι περισσότερο επιβαρυμένη μετά την εαρινή περίοδο, λόγω της καλλιέργειας των εαρινών αρδευόμενων αροτριαίων καλλιεργειών, με προφανή επίπτωση στη χωρική μεταβολή της τελικής διάκρισης της κακής χημικής ποιοτικής σύστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων.

– Τα ανωτέρω συμπεράσματα καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη επανεξέτασης και εξορθολογισμού του χαρακτηρισμού των εκτάσεων, που περιλαμβάνουν κακής χημικής σύστασης υπόγεια ύδατα στην ευπρόσβλητη στην νιτρορύπανση περιοχή παρέμβασης του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την αποφυγή δυσμενών διακρίσεων μεταξύ των δικαιούχων ένταξης στην δράση 10.1.04 του Π.Α.Α 2014 -2020, αλλά και την πληρέστερη εκπλήρωση των πρωταρχικών στόχων της ανωτέρω δράσης για την παροχή οικονομικού κινήτρου στους αγρότες με σκοπό την μείωση της ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα από νιτρικά γεωργικής προέλευσης όλων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων  οι εκτάσεις είναι επιλέξιμες για να ενταχθούν στη δράση, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των λιπασμάτων και των γεωργικών φαρμάκων, την αειφορική ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και την προστασία  του περιβάλλοντος, ιδίως μιας περιοχής στην οποία πρέπει να περιοριστεί η ρύπανση των υπόγειων υδάτων από την μη ορθολογική χρήση λιπασμάτων, η οποία δυνητικά θα επηρεάζει και την ποιοτική σύσταση των νερών της υπό δημιουργία λίμνης Κάρλας και του κλειστού σωληνωτού αρδευτικού δικτύου των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων.

Σας αποστέλλουμε την από 27 Δεκεμβρίου του 2017 έκθεση του Ι.Γ.Μ.Ε., που αφορά «Δειγματοληψίες και αναλύσεις για αζωτούχες ενώσεις σε γεωτρήσεις στην περιοχή Δ. Ρήγα Φεραίου της Π.Ε Μαγνησίας», συνοδευόμενη από διάγραμμα αποτύπωσης των θέσεων των δειγματοληψιών συγκριτικά με τον χάρτη της ειδικής Γραμματείας υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να λάβετε γνώση και παρακαλούμε να επιληφθείτε για να συμπεριληφθούν όλες οι γεωργικές εκτάσεις του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην χαρακτηριζόμενη ως περιοχή με κακής χημικής ποιοτικής σύστασης υπόγεια ύδατα στο χάρτη διάκρισης της χημικής σύστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης υδάτων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Συνημμένα: – Επτά (7) φύλλα έκθεσης «Δειγματοληψίες και αναλύσεις για αζωτούχες ενώσεις σε γεωτρήσεις στην περιοχή Δ. Ρήγα Φεραίου της Π.Ε Μαγνησίας» και

  • Δυο (2) σχέδια κατανομής γεωτρήσεων με μετρήσεις νιτρικών ιόντων του υπόγειο υδροφορέα

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                     Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                            Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

 

 

 

           Δρ  Λιάνος  Νικόλαος                                     

                   Γεωπόνος                                              Δωροθέα  Κολυνδρίνη

                

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό – ΛΑΡΙΣΑ \

2) Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος

κ. Γεώργιο Kαλτσογιάννη – ΕΝΤΑΥΘΑ

3) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)

ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΤΤΙΚΗ

Επιστολή για Επανεξέταση γεωργικών εκτάσεων Δ. Ρ. Φεραίου για νιτρορύπανση

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |