Νέα μήνυση κατά του Απ. Γαλάτη κατέθεσε ο Δημ. Κουτσιφέλης

 

Νέα μήνυση κατά του Προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ Απ. Γαλάτη, κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ Δημ. Κουτσιφέλης. Μετά τη μήνυση για απιστία στην υπηρεσία από δόλο, ο κ. Κουτσιφέλης κατέθεσε νέα μήνυση και ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του κ. Γαλάτη και την παραδειγματική του τιμωρία.

 

Η μήνυση έχει ως εξής:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΗΣ.

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου).

Η ΔΕΥΑΜΒ αποτελεί δημοτική επιχείρηση (όπως αυτές ορίζονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ύδρευση και την αποχέτευση της Μείζονος περιοχής του Βόλου.

Οι Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως της χώρας, χαρακτηρίζονται ως «Ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωφελούς Χαρακτήρος» (βλ. άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως»). Ως τέτοια επιχείρηση, με έδρα το Δήμο Βόλου, είχε συσταθεί και η ΔΕΥΑΜΒ, με βάση το Ν. 890/1979 «Περί συστάσεως Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων Μείζονος Περιοχής Βόλου». Με την υπ’ αριθμ. 255/2011 (ΦΕΚ 1265 Β΄/16-6-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου «συγχωνεύθηκαν οι υφιστάμενες ΔΕΥΑ του Δήμου Βόλου, με απορρόφηση από τη ΔΕΥΑΜΒ και προσαρμογή της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΜΒ στις διατάξεις του Ν. 1069/1980.

Από τους ανωτέρω νόμους, που ρυθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της ΔΕΥΑΜΒ, επισημαίνω τα εξής:

Το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 890/1979 ορίζει ότι: «Η διαχείρισις της επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Έχει ιδίαν ταμιακήν υπηρεσίαν….». Το άρθρο 11 του Ν. 890/1979, που αναφέρεται στην περιουσία της επιχειρήσεως, αναφέρει ότι: «Εις την περιουσίαν της επιχειρήσεως ανήκουν τα επί τη βάσει  των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων  μελετών εκτελεσθέντα ή εκτελεσθησόμενα έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως των, κατά το  άρθρον 1 του  παρόντος, περιοχών, άπασαι αι υπάρχουσαι υπόνομοι και εγκαταστάσεις υδρεύσεως και ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως  επίσης και άπασαι αι εκβάλλουσαι αμέσως ή εμμέσως εις το δίκτυον υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί. Εις την περιουσίαν της επιχειρήσεως ανήκουν ωσαύτως άπαντα τα έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως τα εξυπηρετούντα την βιομηχανικήν περιοχήν Βόλου».

Το άρθρο 13, που αναφέρεται στους πόρους της επιχειρήσεως, ορίζει: «1. Πόροι της επιχειρήσεως είναι: α) Το δικαίωμα συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύσεως. β) Το δικαίωμα χρήσεως υπονόμου. γ) Το δικαίωμα συνδέσεως μετά του δικτύου υδρεύσεως. δ) Το δικαίωμα υδρεύσεως. ε) Το δικαίωμα εκ της δαπάνης διακλαδώσεως πάσης συνδέσεως. στ) Το ειδικόν τέλος επι του εισοδήματος εξ οικοδομών. ζ) Αι συνεισφοραί τρίτων πρός εκτέλεσιν κατά προτεραιότητα έργων. η) Αι πρόσοδοι εκ της περιουσίας ή το τίμημα εκ της εκποιήσεως ταύτης. θ) Δάνεια, κληρονομίαι, κληροδοσίαι, δωρεαί και λοιπαί επιχορηγήσεις».

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ΔΕΥΑΜΒ ασκεί δημοτική υπηρεσία και συγκεκριμένα την υπηρεσία της ύδρευσης και της αποχέτευσης, έχει δε δικαίωμα επιβολής τελών (υδρεύσεως, αποχετεύσεως, συνδέσεως κ.λ.π.).

 

Β. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 παρ. 1 α Π.Κ. και 263 παρ. 1 περ. α΄ Π.Κ.

Οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜΒ ασκούν δημοτική υπηρεσία και θεωρούνται υπάλληλοι, κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 α του Π.Κ. Συναφώς, και τα έγγραφα που εκδίδονται από τους ανωτέρω υπαλλήλους, που ασκούν δημοτική υπηρεσία – λειτουργία θεωρούνται δημόσια έγγραφα. Ειδικότερα, προκειμένου περί Δημοτικών Επιχειρήσεων (ακόμη και Ν.Π.Ι.Δ.) που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή με προνομιακή εκμετάλλευση την παροχή στο κοινό νερού, για την εφαρμογή του άρθρου 259 Π.Κ., οι Πρόεδροί τους και τα μέλη του Δ.Σ. θεωρούνται υπάλληλοι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 263 Α παρ. 1 περ. α’ Π.Κ. Και όπως αναφέρθηκε ήδη, η ΔΕΥΑΜΒ εκμεταλλεύεται αποκλειστικά και παρέχει νερό στη μείζονα περιοχή Βόλου, όπως επίσης έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση της αποχέτευσης κ.ο.κ.

Ο μηνυόμενος, λοιπόν, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 α του Π.Κ.

 

Γ.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

1.- Είμαι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός, αποφοιτήσας το έτος 1983 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ, με αριθμό μητρώου 39267. Από τις 02.11.1993 υπηρετώ στη ΔΕΥΑΜΒ (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου).

2.- Είμαι επίσης, νομίμως εκλεγμένος Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ τόσο στις αρχαιρεσίες της 25/11/2013, όσο και στις αρχαιρεσίες της 23/02/2016.

3.- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. (εμπιστευτικό πρωτόκολλο) 1/26-6-2013 απόφαση του τότε Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κου Πάνου Σκοτινιώτη, ζητήθηκε από τον πρώην Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ κο Δ. Οικονομίδη η κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος μου. Με το υπ’ αριθμ. 3/26-6-2013 έγγραφο του πρώην Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ κου Δ. Οικονομίδη, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος μου και κλήθηκα σε απολογία για τα αδικήματα «α) της εσκεμμένης παράλειψης άσκησης του επιβεβλημένου υπηρεσιακού καθήκοντος (περ. 7 παρ. 3 άρθρου 9 ΟΕΥ) και β) της τέλεσης εις βάρος της ΔΕΥΑΜΒ ποινικών αδικημάτων που αποτελούν κωλύματα πρόσληψης (περ. 14 παρ. 3 άρθρου 9 ΟΕΥ)…… .σύμφωνα με τον ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜΒ (ΦΕΚ 970/Β/2008) που ίσχυε κατά το χρόνο που φέρονται ότι τελέσθηκαν, τα πειθαρχικά παραπτώματα».

Η πειθαρχική δίωξη αφορούσε πειθαρχικά, δήθεν, παραπτώματα που μου αποδίδονταν με την ιδιότητά μου ως Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ, κατά την περίοδο του έτους 2007, όταν, ως Διευθυντής της ανωτέρω Υπηρεσίας, είχα την ευθύνη της διεύθυνσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», το οποίο εκτελούσε ως ανάδοχος, κατόπιν του από 28-7-2004 δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού και της από 7-3-2005 συμβάσεως, η εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.»

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ασκήθηκε εναντίον όλων των υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων της ΔΕΥΑΜΒ (αιρετών μελών της διοίκησης, τ. Δημάρχων και Αντιδημάρχων Βόλου) ποινική δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, παράβαση καθήκοντος, κ.λ.π.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του τότε ισχύοντος άρθρου 12 του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜΒ (ΦΕΚ 970/Β/2008), που προέβλεπαν τη δυνατότητα αναστολής της πειθαρχικής διαδικασίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε, με την υπ’ αριθμ. 353/29-7-2013 απόφασή του, αποδεχόμενο εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ κου Δημητρίου Οικονομίδη, «την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση αμετάκλητου βουλεύματος». Το σκεπτικό της απόφασης αυτής έχει, ως εξής: «Θεωρούμε ότι είναι επισφαλές στο χρονικό αυτό σημείο να εκδοθεί πειθαρχική απόφαση που είτε να επιβάλει ποινή είτε να απαλλάσσει τους ανωτέρω υπαλλήλους βάσει των πράξεων που τους αποδίδονται από τη διώκουσα Αρχή. Άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 9) του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜΒ (ΦΕΚ 970/Β/2008), η αμετάκλητη απόφαση των ποινικών δικαστηρίων με την οποία ο εργαζόμενος αθωώθηκε για ουσιαστικούς και όχι τυπικούς λόγους, δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεπώς η επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής εις βάρος των ως άνω υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΥΑΜΒ θα εξαρτηθεί, τελικά, από την αμετάκλητη απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου».

5.- Παρά την αποφασισθείσα ανωτέρω αναστολή της ήδη κινηθείσας πειθαρχικής διώξεως και χωρίς να έχει προηγηθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ανάκληση της ρηθείσας αποφάσεως (το αντίθετο μάλιστα), το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με την υπ’ αριθμ. 230/29-5-2015 απόφασή του, αποφάσισε ‘‘τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, με σκοπό τη διερεύνηση τυχόν φερόμενων ως πειθαρχικών παραπτωμάτων του Έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 13.000.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ με Ανάδοχο της εταιρίας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.»’’. Με την ίδια απόφαση αποφάσισε «ότι έχει εκλείψει ο λόγος αναστολής της προαναφερόμενης πειθαρχικής διαδικασίας» (χωρίς καμία αιτιολογία). Όρισε δε ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής τους κ.κ. Αριστείδη Πατέρα και Στέφανο Κανταρτζή και χορήγησε σ’ αυτούς προθεσμία ενός μήνα να υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Δ.Σ. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε, με την υπ’ αριθμ. 374/6-10-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, μέχρι τις 15-11-2015.

6.- Η ανωτέρω εξεταστική επιτροπή κατέθεσε το από 6-11-2015 πόρισμά της. Στην εισαγωγή του πορίσματος αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής, που αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή ενήργησε και αποφάσισε στα πλαίσια της ήδη αρξαμένης και εκκρεμούσας πειθαρχικής διώξεως: «Η διαδικασία είχε ανασταλεί με την υπ’ αριθμ. 353/29-7-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, μέχρι την έκδοση αμετάκλητου βουλεύματος, σε περίπτωση παραπεμπτικού βουλεύματος ή την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ποινικού δικαστηρίου. Με την υπ’ αριθμ. 374/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της Επιτροπής έως την 15-11-2015….».

7.-  Η επιτροπή κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα:

«…Από τα προαναφερόμενα, διαπιστώθηκαν ενδείξεις αμελειών ή παρατυπιών και παραλείψεων, που θα μπορούσαν να καταμεριστούν ως πειθαρχικά παραπτώματα στον βαθμό συμμετοχής του καθενός στο έργο, αλλά το θέμα άπτεται της νομικής διαδικασίας μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 190/2014 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών. Η Επιτροπή προτείνει να λάβει γνώση της υπόθεσης το αρμόδιο Πειθαρχικό Όργανο βάσει των ανωτέρω ενδείξεων, αλλά για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια και πρόταση του Πειθαρχικού Οργάνου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ, να προηγηθεί η γνωμάτευση ειδικευμένου Νομικού, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και θα λαμβάνει υπόψη α) την υπ’ αριθμ. 190/2014 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, β) το Υπόμνημα οικονομοτεχνικής ανάλυσης επί της Πραγματογνωμοσύνης του Τ.Ε.Ε., το οποίο δεν ήταν γνωστό κατά την περίοδο εκδόσεως της Αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών και γ) την υπ’ αριθμ. 353/29-7-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ».

Καθίσταται σαφής, λοιπόν, η συνέχεια της αρξαμένης πειθαρχικής διαδικασίας. Μάλιστα, ρητά αναφέρεται στο ανωτέρω πρακτικό η άποψη του μέλους της Επιτροπής κου Σ. Κανταρτζή, ο οποίος δηλώνει ότι: «Η διερεύνηση των αναφερόμενων στις εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Δ.Ε. και των Ορκωτών Λογιστών έχει ήδη γίνει από τη δικαιοσύνη, οι ενδείξεις κρίθηκαν ότι δεν είναι επαρκείς και με την αμετάκλητη υπ’ αριθμ. 190/2014 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας (σε τριμελή σύνθεση) δεν έγινε καμιά κατηγορία. Εναντίον της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε έφεση εντός νόμιμου χρονικού διαστήματος. Όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 353/29-7-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΄΄σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 9) του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜΒ (ΦΕΚ 970/Β/2008), η αμετάκλητη απόφαση των ποινικών δικαστηρίων με την οποία ο εργαζόμενος αθωώθηκε για ουσιαστικούς και όχι τυπικούς λόγους, δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεπώς η επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής εις βάρος των ως άνω υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΥΑΜΒ (κ.κ. Κουτσιφέλης και Χούσος) θα εξαρτηθεί, τελικά, από την αμετάκλητη απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου΄΄ , δηλαδή την υπ’ αριθμ. 190/2014 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Σχετικά με την διαπίστωση ποσοτικών αποκλίσεων, βασικοί κληθέντες μάρτυρες δεν προσήλθαν για διευκρινίσεις αναφερόμενοι στην υπ’ αριθμ. 190/2014 αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών».

8.- Όπως καθίσταται σαφές από όσα αμέσως παραπάνω εξέθεσα, απηλλάγην αμετακλήτως των σχετικών κατηγοριών που μου είχαν αποδοθεί, με την έκδοση του υπ’ αριθμ. 120/2014 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Το αμετάκλητο αυτό Βούλευμα (ομολογείται ότι είναι αμετάκλητο και απ’ τη ΔΕΥΑΜΒ), παρατίθεται, κατά τα κρίσιμα σκέλη του, και στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης. Σύμφωνα μ’ αυτό :

«….Ο Δημήτριος Κουτσιφέλης, ως προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος της επιβλέπουσας υπηρεσίας, με το υπ’ αριθμό 2760/16-4-2009 έγγραφό του απέρριψε την υποβληθείσα όχληση της αναδόχου, στη συνέχεια δε και πάντοτε με τις κατευθύνσεις και οδηγίες αυτού, η ορισθείσα επιτροπή παραλαβής συνέταξε το από 29-3-2013 πρωτόκολλο παραλαβής του ανωτέρω έργου, με το οποίο καθορίσθηκαν τελικά οι πραγματοποιηθείσες εργασίες και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 202/26-4-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με βάση δε αυτό συντάχθηκαν οι τελικοί λογαριασμοί πληρωμής του έργου από τους οποίους προκύπτει ότι δεν οφείλεται στην ανάδοχο το ποσό που φέρεται ότι οφείλεται με βάση την Εφετειακή απόφαση. Από όλα λοιπόν τα προαναφερθέντα καθίσταται εμφανές κατά την άποψή μας, ότι , ανεξαρτήτως των όποιων παραλείψεων και καθυστερήσεων σημειώθηκαν στην όλη διαδικασία έγκαιρης έγκρισης των επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν και έγκαιρης συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου και παραλαβής του έργου, καθώς και ανεξαρτήτως του εάν τελικά αναγνωρισθεί τελεσιδίκως η ύπαρξη της ανωτέρω οφειλής της ΔΕΥΑΜΒ προς την ανάδοχο, δεν προέκυψε ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι ενήργησαν με σκοπό να ζημιώσουν τη δημοτική επιχείρηση ή για να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θεωρούμε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής ως προς το σκέλος αυτό της κατηγορίας σε βάρος των ως άνω τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται ότι ενέχονται σ’αυτή…..»

9.- Παρά την έκδοση του ανωτέρω αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος και χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως όριζε το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής (και μάλιστα με τον όρο ν’ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του), γνωμάτευση ειδικευμένου νομικού και κατ’ απόλυτη παραβίαση της με αριθμό 414/2015 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ η οποία στο διατακτικό της όριζε ότι : «1. Κάνει δεκτή ως έχει την εισήγηση του Προέδρου», και 2.«Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5,κεφάλαιο Γ παρ. 2 του ισχύοντα ΟΕΥ την διαβίβαση του φακέλου, καθώς και το Υπόμνημα του κ Κουτσιφέλη,  στο 5μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο να επιληφθεί του θέματος»,  ο Πρόεδρος του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου κος Απόστολος Γαλάτης, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης (λόγος για τον οποίον και υπεβλήθη σε βάρος του μήνυση για ψευδή βεβαίωση), με την από 15-3-2016 απόφαση – πρόσκλησή του, κάλεσε εμένα σε έγγραφη απολογία, εντός 5 ημερών, για τα παρακάτω πειθαρχικά αδικήματα:

«(α) της κατ’ εξακολούθηση αδιαφορίας, αμέλειας, ατελούς ή πλημμελούς εκτέλεσης του υπηρεσιακού τους καθήκοντος παράβασης καθήκοντος (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 3 και άρθρο 9 παρ. 3 περ. 3 των ισχυόντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αδικήματος).

(β) της κατ’ εξακολούθηση εσκεμμένης παράλειψης άσκησης του επιβεβλημένου υπηρεσιακού ελέγχου (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 7 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. άρθρο 9 παρ. 3 περ. 3 των ισχύοντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού αδικήματος).

(γ) της κατ’ εξακολούθηση απόκρυψης ή συγκάλυψης φθοράς ή ζημιάς, που προκλήθηκε σε περιουσιακά στοιχεία ή έργα της Επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 11 και άρθρο 9 παρ. 3 περ. 11 των ισχύοντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αδικήματος)».

10.- Τ’ ανωτέρω αδικήματα, για τα οποία κλήθηκα ν’ απολογηθώ, δεν συνάδουν με την ασκηθείσα αρχικώς και συνεχιζόμενη πειθαρχική δίωξη, αλλά είναι επιπλέον άσχετα και με το πόρισμα το οποίο περιλαμβάνεται στην επιδοθείσα κλήση. Ακόμη, και οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται είναι όλως άσχετες και παραπέμπουν σε άλλα αδικήματα. Ούτως ή άλλως, η αοριστία είναι κάτι παραπάνω από καταφανής, εφόσον δεν αναφέρεται ούτε τόπος, ούτε χρόνος, ούτε τρόπος τέλεσης των αδικημάτων. Μάλιστα, όπως θ’ αναφερθεί και παρακάτω, υπέβαλα έγγραφη αίτηση για να διευκρινιστούν σε μένα με ορισμένο τρόπο τ’ αποδιδόμενα αδικήματα, ήτοι να προσδιορισθεί ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος τελέσεως αυτών, χωρίς ποτέ φυσικά να λάβω απάντηση, αλλά και χωρίς ποτέ να εξειδικευτούν στοιχειωδώς οι αποδιδόμενες παραβάσεις.

11.- Στόχος βέβαια των ανωτέρω εσκεμμένων, εκ μέρους του κου Γαλάτη, παραβάσεων και παραλείψεων ήταν η προαποφασισθείσα απόλυσή μου, χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος προς τούτο. Και αυτό διότι η συνδικαλιστική μου παρουσία ως Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων και η συμμετοχή μου ως εκπροσώπου των εργαζόμενων, μετά από αρχαιρεσίες στις 25/11/2013 και στις 25/09/2014, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ, ενοχλούσε αφάνταστα τη σημερινή πλειοψηφία της Διοίκησης, η οποία και ήθελε ν’ απαλλαγεί της παρουσίας μου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην  συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου του 2014, ο τότε πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ απαίτησε τη μη συμμετοχή μου στο ΔΣ!!. Τονίζω ότι, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είχα γνωστοποιήσει εγγράφως στη ΔΕΥΑΜΒ (θ’ αναφερθώ αναλυτικά στη συνέχεια) τη διαρροή διαδόσεων, τόσο εντός των γραφείων της ΔΕΥΑΜΒ, όσο και εντός του Δημαρχείου του Δ. Βόλου, περί της επικείμενης προαποφασισθείσας απόλυσής μου. Χωρίς φυσικά ν’ απαντηθεί ούτε και αυτή η αίτησή μου, ούτε και να διαψευστεί.

12.- Τελικώς, στις 6-5-2016 συνεδρίασε το Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο, κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του ορισθέντος από τη σημερινή Διοίκηση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, καθώς και του εκπροσώπου των εργαζομένων), αποφάσισε την επιβολή σε βάρος μου της πειθαρχικής ποινής της οριστικής απόλυσής μου.

13.- Στις 19-5-2016 και ώρα 09:20΄ π.μ., ήτοι σε χρόνο μετά την έκδοση και την επίδοση της ανωτέρω αποφάσεως του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου,  εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 15/19-5-2016 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, με την οποία απαλλάσσομαι : «για τα πειθαρχικά παραπτώματα, όπως αυτά έχουν αποδοθεί με την υπ’ αριθμ. εμπιστ. Πρωτ. 3/26-06-2013 κλήση του σε απολογία από τον τότε Γενικό Διευθυντή κ. Δ. Οικονομίδη: α) της εσκεμμένης παράλειψης άσκησης του επιβεβλημένου υπηρεσιακού καθήκοντος, β) της τέλεσης εις βάρος της ΔΕΥΑΜΒ ποινικών αδικημάτων που αποτελούν κωλύματα πρόσληψης..».

Πριν την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ, κος Απόστολος Γαλάτης, έστειλε δύο εμπιστευτικά έγγραφα, με αριθμούς πρωτ. 8/16-05-2016 και 14/18-05-2016 αντίστοιχα, με τα οποία έδωσε ρητή εντολή στο Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ προς έκδοση απόφασης για εκκρεμούσα πειθαρχική διαδικασία. Τούτο το έκανε με προφανή σκοπό να καταδείξει ότι αφενός σέβεται την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, αφετέρου δε ότι πρόκειται περί διαφορετικής πειθαρχικής διαφοράς, αν και γνώριζε και γνωρίζει ότι η πειθαρχική διαδικασία αφορούσε την ίδια υπόθεση (όπως παραπάνω εκτέθηκε και όπως προκύπτει και από το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής). Μάλιστα, κατ’ απόλυτη αντίθεση με το σκεπτικό της ίδιας της προσβαλλόμενης πράξης (βλ. σελ. 21), που ξεκάθαρα αναφέρει ότι : «Λόγω της σοβαρότητας των πειθαρχικών αδικημάτων αρμόδιο ήταν το Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο». Είναι προφανής η σύγχυση και η σκοπιμότητα των σχετικών ενεργειών (διά των ανωτέρω εμπνεύσεων !!!).

 

Δ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ.

Από την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, προκύπτουν τα εξής :

Κατά την πάγια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων (και κρατούσα απολύτως άποψη και στη θεωρία), το τεκμήριο αθωότητας παύει να ισχύει με το αμετάκλητο της απόφασης. Μετά την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης δεν τεκμαίρεται απλώς αθώος, αλλά είναι δεδομένα αθώος.

Κανόνες, οι οποίοι παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας, είναι επομένως όχι μόνο αντισυμβατικοί, αλλά και αντισυνταγματικοί.

Από το τεκμήριο αθωότητας απορρέουν  οι υποχρεώσεις  εν γένει των κρατικών οργάνων ή και τρίτων προσώπων να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα οδηγούσε στην παραβίαση του εν λόγω τεκμηρίου. Από το τεκμήριο αθωότητας συνάγεται και η απαγόρευση επιβολής παρεπόμενων συνεπειών στον κατηγορούμενο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  – ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

 

Ο μηνυόμενος, στο Βόλο, και στους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους χρόνους, τέλεσε σε βάρος μου τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος. Πιο συγκεκριμένα:

1.- Άσκηση πειθαρχικής δίωξης με κλήση μου σε απολογία, με παντελώς αόριστο καθορισμό πράξεων – Χρόνος τέλεσης αδικήματος η 15η-3-2016.

Ο Πρόεδρος του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου κος Απόστολος Γαλάτης, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης (λόγος για τον οποίον έχει υποβληθεί ήδη μήνυση για ψευδή βεβαίωση), με την από 15-3-2016 απόφαση – πρόσκλησή του, κάλεσε εμένα σε έγγραφη απολογία, εντός 5 ημερών, για τα παρακάτω πειθαρχικά αδικήματα:

«(α) της κατ’ εξακολούθηση αδιαφορίας, αμέλειας, ατελούς ή πλημμελούς εκτέλεσης του υπηρεσιακού τους καθήκοντος παράβασης καθήκοντος (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 3 και άρθρο 9 παρ. 3 περ. 3 των ισχυόντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αδικήματος).

(β) της κατ’ εξακολούθηση εσκεμμένης παράλειψης άσκησης του επιβεβλημένου υπηρεσιακού ελέγχου (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 7 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. άρθρο 9 παρ. 3 περ. 3 των ισχύοντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού αδικήματος).

(γ) της κατ’ εξακολούθηση απόκρυψης ή συγκάλυψης φθοράς ή ζημιάς, που προκλήθηκε σε περιουσιακά στοιχεία ή έργα της Επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 11 και άρθρο 9 παρ. 3 περ. 11 των ισχύοντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αδικήματος)».

Με την από 20-4-2016 αίτησή μου, που πρωτοκολλήθηκε στη ΔΕΥΑΜΒ με αριθμό πρωτοκόλλου 5873/20-4-2016, ζήτησα, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«2.- Περαιτέρω, και επειδή ουσιώδες στοιχείο του κάθε αποδιδομένου αδικήματος (προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο σαφής προσδιορισμός του) είναι ο χρόνος, τόπος, και τρόπος τέλεσης αυτού, θα πρέπει να διευκρινιστούν αυτά τα στοιχεία, σε σχέση με τα αδικήματα που με αφορούν. Ειδικότερα, και σύμφωνα με την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καλούμαι σε έγγραφη απολογία για τα παρακάτω πειθαρχικά αδικήματα:

(α) της κατ’ εξακολούθηση αδιαφορίας, αμέλειας, ατελούς ή πλημμελούς εκτέλεσης του υπηρεσιακού τους καθήκοντος παράβασης καθήκοντος (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 3 και άρθρο 9 παρ. 3 περ. 3 των ισχυόντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αδικήματος).

– Ζητώ να μου γνωστοποιήσετε ποιο υπηρεσιακό καθήκον παρέβην, από ποια διάταξη προβλέπεται το συγκεκριμένο καθήκον, πότε ακριβώς το παρέβην και με ποιον τρόπο το παρέβην, καθώς και σε ποιο τόπο. Επειδή, δε η περιγραφή του αδικήματος είναι διαζευκτική (υπαλλακτική), παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε εάν μου αποδίδεται αδιαφορία, αμέλεια, ατελής ή πλημμελής εκτέλεση του καθήκοντός μου (Τι απ’ όλα 😉

(β) της κατ’ εξακολούθηση εσκεμμένης παράλειψης άσκησης του επιβεβλημένου υπηρεσιακού ελέγχου (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 7 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. άρθρο 9 παρ. 3 περ. 3 των ισχύοντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού αδικήματος).

– Ζητώ να μου γνωστοποιήσετε ποιον υπηρεσιακό έλεγχο παρέλειψα, από ποια διάταξη επιβάλλεται (μιας και αναφέρεστε σε επιβεβλημένο έλεγχο), από ποια στοιχεία προκύπτει η σκόπιμη παράλειψη, πότε παρέλειψα τον έλεγχο, σε ποιον τόπο τον παρέλειψα και με ποιον τρόπο.

(γ) της κατ’ εξακολούθηση απόκρυψης ή συγκάλυψης φθοράς ή ζημιάς, που προκλήθηκε σε περιουσιακά στοιχεία ή έργα της Επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 3 περ. 11 και άρθρο 9 παρ. 3 περ. 11 των ισχύοντων Ο.Ε.Υ. κατά το χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αδικήματος).

– Ζητώ να μου γνωστοποιήσετε ποια απ’ όλες τις μορφές τέλεσης του αδικήματος μου αποδίδεται, λόγω της διαζευκτικής – υπαλλακτικής περιγραφής απ’ το Νόμο. Δηλαδή, μου αποδίδεται απόκρυψη ή συγκάλυψη. Και περαιτέρω, αναφέρεστε σε φθορά ή σε ζημιά. Να μου προσδιορίσετε επίσης το ακριβές ύψος της ζημιάς. Και ακόμη εάν προκλήθηκε σε περιουσιακά στοιχεία ή σε έργα της επιχείρησης και σε ποια απ’ αυτά. Και τέλος, και το κυριότερο, να μου προσδιορίσετε τον χρόνο, τόπο και τρόπο τέλεσης του αδικήματος.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητο να μου τα γνωστοποιήσετε, προκειμένου να έχω σαφή και ορισμένη γνώση των αποδιδομένων αδικημάτων, για ν’ ασκήσω τα υπερασπιστικά μου καθήκοντα. Διαφορετικά, η πειθαρχική δίωξη είναι παντελώς αόριστη και άρα απαράδεκτη.

Εάν αρνηθείτε να μου παράξετε τις ανωτέρω πληροφορίες, θα εκλάβω τη σε βάρος μου δίωξη ως στοχευμένη, με προειλημμένες μάλιστα αποφάσεις, απ’ αφορμή την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ και την μη αρεστή συμπεριφορά μου – εξαιτίας της ανωτέρω δραστηριότητας – στη σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ και στον τεθέντα σε αυτοδίκαιη αργία τ. Δήμαρχο Βόλου κο Αχιλλέα Μπέο»

Ουδεμία διευκρίνιση επί των κατηγοριών μου παρασχέθηκε, με αποτέλεσμα το κατηγορητήριο – παραπεμπτικό έγγραφο για τα αποδιδόμενα πειθαρχικά αδικήματα να παρίσταται παντελώς αόριστο, στερώντας μου τη δυνατότητα για συγκεκριμένη απάντηση επί των κατηγοριών.

Έτσι, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων νόμου και του σχετικού καθήκοντός του, άσκησε σε βάρος μου δίωξη με παντελώς αόριστο κατηγορητήριο.

2.- Μη χορήγηση εγγράφων της πειθαρχικής υπόθεσης – Χρόνος τέλεσης από 18-3-2016 έως 5-5-2016.

Τα έγγραφα που δεν μου χορηγήθηκαν είναι τα βασικά έγγραφα του φακέλου επί των οποίων στηρίζεται η παντελώς αόριστη κατηγορία .

Έτσι, εντελώς παράνομα και χωρίς να χορηγηθούν τα αναγκαία έγγραφα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο (στην κλήση προς απολογία μου) και που αμέσως παραπάνω αναφέρθηκαν, προχώρησε η πειθαρχική διαδικασία και παράνομα ορίσθηκε ημερομηνία συνεδρίασης του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου, οπότε και ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς να έχω πλήρη γνώση των εγγράφων του φακέλου.

3.- Άρνηση για λήψη απολογίας μου – Χρόνος τέλεσης από 21-3-2016 έως 5-5-2016.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του πειθαρχικού ελέγχου, δεν μου επετράπη σε καμία περίπτωση να απολογηθώ, αλλά ούτε και να καταθέσω στην εξεταστική επιτροπή. Η ορισθείσα, με την απόφαση 230/2015 του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, Εξεταστική Επιτροπή, δεν μου επέτρεψε να καταθέσω, αν και με το με αριθμό 10460/25.09.2015 έγγραφό μου ζητούσα : «..σας καλώ να επαναλάβετε την κλήση μου, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα επί της υπόθεσης…»,

Εν προκειμένω, χωρίς να μου παρασχεθεί η δυνατότητα απολογίας, και παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μου, προχώρησε η πειθαρχική διαδικασία και ορίσθηκε ημερομηνία σύγκλησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης, οπότε και ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση (μετά από διακοπή της συνεδρίασης).

4.- Μη πρόσκλησή μου στη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου – Χρόνος τέλεσης από 15-3-2016 έως 5-5-2016.

Εν προκειμένω, ουδεμία πρόσκληση μου επιδόθηκε, ούτε ανακοινώθηκε εγγράφως σε μένα και εμπροθέσμως η ημερομηνία συνεδρίασης του πειθαρχικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να στερηθώ της δυνατότητας, είτε να παραστώ αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου μου δικηγόρου στο Συμβούλιο και ν’ αντικρούσω τις σε βάρος μου κατηγορίες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  – ΣΚΟΠΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΟΥ – ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

Επειδή ο μηνυόμενος με πρόθεση παρέβη τους ανωτέρω νόμους και το καθήκον που αυτοί υπαγόρευαν, εν γνώσει του μάλιστα της παραβίασης, καθόσον επανειλημμένα και με τα έγγραφα που αναφέρθηκαν, του είχαν επισημανθεί και οι διατάξεις των Νόμων και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που απέρρεαν εξ αυτών. Προέβη δε στην παράβαση του καθήκοντός του, με σαφή πρόθεση να με βλάψει, έχοντας προαποφασίσει την με κάθε τρόπο εκδίωξή μου από τη ΔΕΥΑΜΒ και την απόλυσή μου. Και τούτο (αν και το κίνητρο είναι αδιάφορο), προκειμένου ν’ απαλλαγεί της συνδικαλιστικής μου παρουσίας, αλλά και της εξ αυτής (λόγω της θέσης μου ως Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ) υποχρεωτικής συμμετοχής μου στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.

Επειδή, ο μηνυόμενος τέλεσε τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος στους χρόνους που πιο πάνω αναφέρθηκαν.

Επειδή, επιθυμώ την ποινική δίωξη του μηνυομένου και την παραδειγματική του τιμωρία.

Για τους λόγους αυτούς

ΜΗΝΥΩ ενώπιόν σας,

Τον Απόστολο Γαλάτη, και ΖΗΤΩ την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του και την παραδειγματική του τιμωρία.

 

Προσκομίζω τα ακόλουθα έγγραφα:

 

Προσάγω κι επικαλούμαι τα ακόλουθα έγγραφα, απ’ τα οποία αποδεικνύεται η ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής μου, ήτοι :

 

Προσάγω κι επικαλούμαι τα ακόλουθα έγγραφα, απ’ τα οποία αποδεικνύεται η ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής μου, ήτοι :

1.- Την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ, με την οποία μου επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης.

2.- Αντίγραφο του πτυχίου μου από το «Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», απ’ το οποίο αποδεικνύεται η αποφοίτησή μου απ’ τη σχολή Μηχανολόγων – Μηχανικών.

3.-  Βεβαίωση του Τ.Ε.Ε. απ’ την οποία αποδεικνύεται ότι είμαι εγγεγραμμένο μέλος του ΤΕΕ, με αριθμό μητρώου 39267 Από τις 02.11.1993 υπηρετώ στη ΔΕΥΑΜΒ.

4.- Πρακτικά αρχαιρεσιών του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ, απ’ τα οποία αποδεικνύεται ότι είμαι νόμιμα εκλεγμένος Πρόεδρος του Σωματείου, απ’ τις 25/11/2013 και από τις 23/02/2016

5.- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. (εμπιστευτικό πρωτόκολλο) 1/26-6-2013 απόφαση του τότε Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κου Πάνου Σκοτινιώτη, με την οποία ζητήθηκε από τον πρώην Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ κο Δ. Οικονομίδη, η κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος μου.

6.- Την με αριθμό 353/2013, απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, από την οποία αποδεικνύεται ότι το ΔΣ είχε αποφασίσει ότι «…συνεπώς η επιβολή ή μη της πειθαρχικής ποινής εις βάρος των ως άνω υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΥΑΜΒ θα εξαρτηθεί, τελικά, από την αμετάκλητη απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου»

……………………………………………………………………………..

10.- Το με αριθμό 120/2014, βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, από το οποίο προκύπτει η αμετάκλητη απαλλαγή μου από κάθε κατηγορία.

……………………………………………………………………….

12.- Την με αριθμό 414/2015 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, από την οποία αποδεικνύεται ότι πριν την όποια απαγγελία κατηγορίας και κλήση σε απολογία το 5μελές Π.Σ., όφειλε κατ εντολή του ΔΣ να συνεδριάσει και να συνεκτιμήσει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής και το με αριθμό 13682/23.11.2015 Υπόμνημά μου προς τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, και η οποία στο διατάκτικό της αποφασίζει: «Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5,κεφάλαιο Γ παρ. 2 του ισχύοντα ΟΕΥ την διαβίβαση του φακέλου, καθώς και το Υπόμνημα του κ Κουτσιφέλη,  στο 5μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο να επιληφθεί του θέματος».

13.- Το με αριθμό 13682/23.11.2015, Υπόμνημά μου προς τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής, που υποβλήθηκε κατόπιν παρακλήσεως του προέδρου στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, στις 17.11.2015, σε μια προσπάθεια άρσης της παρανομίας της Εξεταστικής Επιτροπής που δεν μου επέτρεψε να καταθέσω.

14.- Το με αριθμό 4337/24.03.2016 Υπηρεσιακό μου σημείωμα προς τον πρόεδρο του 5μελούς Π.Σ. κ. Α. Γαλάτη και κοινοποιούμενο στα μέλη του 5μελούς Π.Σ., με το οποίο γνωστοποιώ ότι η κλήση σε απολογία είναι παράτυπη, δηλώνοντας συγκεκριμένα: « Η κλήση σας είναι παντελώς παράτυπη, καθώς απευθύνεται σε μένα από το 5μελές Π.Σ.. το οποίο, όπως γνωρίζετε εσείς καλύτερα, ουδέποτε συνεδρίασε για να συζητήσει το θέμα και να απευθύνει κλήσεις. Η παρατυπία αυτή συνιστά παράβαση καθήκοντος». Σημειώνω ότι, το έγγραφο αυτό ουδέποτε κοινοποιήθηκε στα μέλη του 5μελούς Π.Σ.

15.- Την από 05.05.2016 μήνυση μου κατά του Αποστόλου Γαλάτη, για την τέλεση του αδικήματος της ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 242 παρ. 1 και 3 Π.Κ.).

16.- Το έγγραφο με αριθμό 6130/26.04.2016 του μέλους του 5μελούς Π.Σ., κ. Β. Ζεμπέογλου, προς τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του 5μελούς Π.Σ., από το οποίο αποδεικνύεται ότι αυτό δεν συνεδρίασε.

17.- Το έγγραφο με αριθμό 6230/27.04.2016 του μέλους του 5μελούς Π.Σ., κ. Σ. Τζίνη, προς τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του 5μελούς Π.Σ., από το οποίο αποδεικνύεται ότι αυτό δεν συνεδρίασε.

18.- Απόσπασμα πρακτικών της 13ης συνεδρίασης  2014, του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο τότε πρόεδρος του ΔΣ κ. Α. Μπέος επιθυμούσε την εκπαραθύρωσή μου από μέλος του ΔΣ, δηλώνοντας: «…θεωρώ ότι ο κ. Κουτσιφέλης ή οποιοσδήποτε άλλος συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία αυτή δεν έχουν θέση σ αυτό το Συμβούλιο» και « Δεν είναι κύριε Κουτσιφέλη θέμα εμπιστοσύνης. Η Δημοκρατία αυτή κατέστρεψε και την Ελλάδα ξέρετε.»

19.- Συνέντευξη του κ. Α. Μπέου, τότε προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ, δημοσιευθείσα  στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ στις 20/5/2015, όπου με αποκαλεί καρκίνο και καρκίνωμα.

20.- Την με αριθμό 6396/5-5-2016, Γνωστοποίηση – Αίτησή μου προς το 5μελές Π.Σ. την οποία έθετα και υπόψη του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, με την οποία δηλώνω ότι « επιφυλλάσσομαι ν΄ασκήσω κάθε δικαίωμά μου, ιδίως σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανωτέρω δημόσιες διαδόσεις (περί απόλυσής μου) του τ. Δημάρχου κ. Μπέου, όσο και οι δηλώσεις του κ. Γαλάτη»

21.- Την με αριθμό 15/19-5-2016 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ με την οποία απαλλάσσομαι : «για τα πειθαρχικά παραπτώματα όπως αυτά έχουν αποδοθεί με την υπ’ αριθμ. εμπιστ. Πρωτ. 3/26-06-2013 κλήση του σε απολογία από τον τότε Γενικό Διευθυντή κ. Δ. Οικονομίδη: α) της εσκεμμένης παράλειψης άσκησης του επιβεβλημένου υπηρεσιακού καθήκοντος, β) της τέλεσης εις βάρος της ΔΕΥΑΜΒ ποινικών αδικημάτων που αποτελούν κωλύματα πρόσληψης..».

22.- Το με αριθμό 8/16.05.2016 έγγραφο του προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ και προέδρου του 5μελούς Π.Σ. κ. Α. Γαλάτη προς τον Γεν,. Δ/ντη της ΔΕΥΑΜΒ, με το οποίο τον εντέλλει ρητά για την έκδοση της με αριθμό 15/19.05.2016 απόφασης, μεταγενέστερα!!! της απόφασης του 5μελούς για την απόλυσή μου, ώστε να ισχυριστεί ότι η προσβαλλόμενη πειθαρχική διαδικασία, δεν αποτελεί συνέχεια αυτής που ανεστάλη με την 353/2013 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ.

23.- Το με αριθμό 13/18.05.2016 έγγραφο του Γεν. Δ/ντη της ΔΕΥΑΜΒ, κου Σ. Τζίνη, με το οποίο γνωστοποιεί στον κ. Α. Γαλάτη ότι « Με τις υπ αριθμ. 230/15 και 414/2015 Αποφάσεις του ΔΣ, όμως οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στο 5μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο».

24.- Το με αριθμό 14/18.05.2016 έγγραφο του προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ και προέδρου του 5μελούς Π.Σ. κ. Α. Γαλάτη προς τον Γεν,. Δ/ντη της ΔΕΥΑΜΒ, με το οποίο επαναλαμβάνει τη ρητή εντολή προς τον Γεν. Δ/ντη για την έκδοση της με αριθμό 15/19.05.2016 απόφασης, παρά το ότι του είχε γίνει γνωστό ότι είναι παράνομη.

……………………………………………………………………………..

28.- Γνωμάτευση της Γ.Σ.Ε.Ε. με αριθμό 448/12-5-2016 και θέμα την «Προστασία από την απόλυση εκλεγμένων συνδικαλιστικών εκπροσώπων και κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας».

29.- Την με αριθμό 577/7-6-2016, επιστολή του ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Σε ό,τι αφορά μόνο στην νομιμότητα της πρωτόδικης απόφασης απόλυσης σας ενημερώνουμε ότι αυτή αντίκειται στον Νόμο 1264/82 διότι ο εν λόγω υπάλληλος σας είναι συνδικαλιστικό στέλεχος (πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου των εργαζομένων) και έτσι προστατεύεται από  τις διατάξεις του ως άνω νόμου.»

 

30.- Το από 7-6-2016, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ, στο οποίο επί λέξει αναφέρεται: «Παρά ταύτα, επί της ουσίας της διαφοράς και σύμφωνα με όσα ετέθησαν υπόψιν της Υπηρεσίας, το Υπουργείο καλεί την εταιρία να μην προχωρήσει στην απόλυση του Προέδρου του ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου, αλλά να προσφύγει στην επιτροπή προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών του  αρ. 15 του Ν.1264/1982.»

31.- Η με αριθμό 350/2010 απόφαση του Εφ. Ναυπλίου, η οποία επεκτείνει την προστασία των εκλεγμένων συνδικαλιστικών εκπροσώπων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 & 15 του ν. 1264/1982, και στις πειθαρχικές διώξεις.

32.- Την με αριθμό 4148/21-3-2016 αίτησή μου, προς τον πρόεδρο του 5μελούς Π.Σ. κ. Α. Γαλάτη, με την οποία ζητώ τα έγγραφα της υπόθεσης και δηλώνω: « Επειδή είναι προφανές, ότι χωρίς την χορήγηση των ως άνω εγγράφων, δεν είναι εφικτό να προχωρήσω σε όποιας μορφής απολογία, σας ενημερώνω ότι, μετά την χορήγησή τους θα επανέλθω για την χορήγηση ικανού χρόνου παράτασης της κατάθεσής της»..

33.- Το με αριθμό 4516/29-3-2016 έγγραφό μου, προς τον πρόεδρο του 5μελούς Π.Σ. κ. Α. Γαλάτη, με το οποίο ενημερώνω ότι «… μέχρι και σήμερα 29.3.2016, δεν μου έχει χορηγηθεί κανένα από τα έγγραφα που έχω εγκαίρως ζητήσει, με αποτέλεσμα και να μην είναι αντικειμενικά δυνατόν να προχωρήσω στην συγγραφή της απολογίας μου και να καταστρατηγούνται ουσιαστικά δικαιώματά μου ως ελεγχόμενου.»

34.- Το με αριθμό  Εμπ. 7/8-4-2016, του κ. Α. Γαλάτη ως προέδρου του 5μελούς Π.Σ., σε απάντηση της  με αριθμό 4148/21-3-2016 αίτησής μου, με το οποίο μου χορηγούνται μόλις τρία (3) έγγραφα και καλούμαι, κατά παράβαση του άρθρου 101, παρ. 1 του Κ.Π.Δ., να «…προσδιορίσετε συγκεκριμένα τα έγγραφα που επιθυμείτε, εντός τριών (3) ημερών», παρ ότι υπήρχε πλήρης σαφήνεια στην με αριθμό 4148/21-3-2016 αίτησή μου.

35.- Το με αριθμό 5467/13.04.2016 έγγραφό μου, προς τον πρόεδρο του 5μελούς Π.Σ. Κ. Α. Γαλάτη, στο οποίο επισημαίνω ότι « Αυτή η ασαφής και μη συγκεκριμενοποιημένη κατηγορία, με αναγκάζει να επανέλθω, στην από 21-3-2016 αίτησή μου, για τη χορήγηση του συνόλου των εγγράφων που περιγράφονται στην κλήση σας, η οποία (αίτηση) είναι απολύτως συγκεκριμένη, καθώς τα έγγραφα ένα προς ένα περιγράφονται στο κείμενο της 35σέλιδης κλήσης σας.» και επιπλέον ζητώ: «Παρακαλώ κε Πρόεδρε για τις ενέργειές σας σε ότι αφορά στην χορήγηση των εγγράφων, προκειμένου να μου αποδοθεί το προβλεπόμενο από τον ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜΒ, δικαίωμα της απολογίας.»

36.- Την με αριθμό 5872/20-4-2016 αίτησή μου, με την οποία ζητώ να μου χορηγηθούν συγκεκριμένα τα έγγραφα του φακέλου, τα οποία μέχρι και αυτήν την ημερομηνία δεν μου είχαν χορηγηθεί, δηλώνοντας συγκεκριμένα « Κε πρόεδρε, μετά από πρόσκληση της κας Λαμπέρη, παρέλαβα σήμερα ένα όγκο εγγράφων, σχετιζόμενα με τις αιτήσεις μου, υπ. αριθμ. 4148/21-3-2016 και 5467/13-4-2016. Από την εξέταση των εγγράφων που παρέλαβα, διαπίστωσα ότι δεν αντιστοιχούσαν πλήρως στις αιτήσεις μου. Συγκεκριμένα δεν περιλαμβάνονταν στα όσα μου χορηγήθηκαν…» και επιπλέον ζητώ και γνωστοποιώ : «Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την παράδοση του συνόλου των εγγράφων που έχω ζητήσει, προκειμένου να μου δοθεί η δυνατότητα απολογίας. Προφανές είναι, ότι με την παράδοση του συνόλου των αιτούμενων εγγράφων, θα πρέπει να επανέλθετε για καθορισμό χρόνου υποβολής της απολογίας, καθώς το με αριθμό 5793/19-4-2016 έγγραφό σας, στερείται περιεχομένου καθώς δεν μου έχουν παραδοθεί τα ζητούμενα έγγραφα.»

37.- Το με αριθμό 6088/25-04-2016, έγγραφό μου με το οποίο επανέρχομαι στο θέμα της μη χορήγησης των εγγράφων του φακέλου, δηλώνοντας « Αναμένω εμπροθέσμως, τόσο την χορήγηση των εγγράφων, όσο και τις έγγραφες απαντήσεις σας, προκειμένου να δυνηθώ να παράξω εξηγήσεις επί των αποδιδόμενων σε μένα κατηγοριών.»

38.- Την με αριθμό 6395/5-5-2016 αίτηση – δήλωσή μου, με την οποία επισήμαινα ότι: «(δ) επιχειρείται η λήψη απόφασης χωρίς προηγουμένως να έχω απολογηθεί επί των κατηγοριών, απολογία όμως που προϋποθέτει την πλήρη γνώση των εγγράφων του πειθαρχικού φακέλου», και επιπλέον  ότι: «ΣΑΣ ΚΑΛΩ για τελευταία φορά να μου χορηγήσετε τα έγγραφα που ζήτησα, προκειμένου να προετοιμάσω την απολογία μου» και « ΣΑΣ ΖΗΤΩ να μου χορηγήσετε προθεσμία, προκειμένου ν΄απολογηθώ για τις αποδιδόμενες πειθαρχικές παραβάσεις. Τέλος, και εφόσον ικανοποιήσετε τα ανωτέρω νόμιμα αιτήματά μου (γνωστοποιώντας επιπλέον και τα ακριβή στοιχεία των κατηγοριών μου, ήτοι το χρόνο, τόπο και τρόπο τέλεσης των αδικημάτων), ΣΑΣ ΖΗΤΩ να με κλητεύσετε (όπως έχετε καθήκον και όπως ήδη παραβήκατε), να παραστώ στη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.»

39.-  Το με αριθμό 10460/25-09-2015 έγγραφό μου προς την Εξεταστική Επιτροπή στο οποίο δήλωνα «…σας καλώ να επαναλάβετε την κλήση μου, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα επί της υπόθεσης…» και από το οποίο αποδεικνύεται ότι κατά παράβαση του άρθρου ν270, παρ. 1 του Κ.Π.Δ., δεν μου επέτρεψαν να καταθέσω.

40.- Το με αριθμό 5467/13-4-2016 Υπηρεσιακό μου Σημείωμα, με το οποίο επισήμανα ότι «… με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσης – για την οποία καθυστέρηση ουδόλως ευθύνομαι, αφού ακριβώς την ημέρα της παραλαβής της κλήσης (21.03.2016) ζήτησα τα έγγραφα για να μπορέσω να προβώ στην απολογία και στις 29.03.2016 επανήλθα με το ίδιο αίτημα, μετά πάροδο 20 ημερών έχω λάβει μόλις τρία(3)-…»

41.- Την με αριθμό 5873/20-4-2016 αίτησή μου με θέμα την διευκρίνηση των ασαφών κατηγοριών, στην οποία δηλώνω: « Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητο να μου τα γνωστοποιήσετε, προκειμένου να έχω σαφή και ορισμένη γνώση των αποδιδομένων αδικημάτων, για ν΄ ασκήσω τα υπερασπιστικά μου καθήκοντα…» και « αναμένοντας τις εμπρόθεσμες απάντήσεις σας, προκειμένου ν΄ασκήσω τα υπερασπιστικά μου καθήκοντα.» και επιπλέον δήλωνα: « Αναμένω εμπροθέσμως την έγγραφη απάντησή σας, προκειμένου να δυνηθώ να παράξω εξηγήσεις επί των αποδιδομένων σε μένα κατηγοριών.»

42.- Την με αριθμό 6164/20-4-2016 αίτησή μου με θέμα την άποψη του 5μελούς Π.Σ. παραλαβή του έργου και τις ενέργειες ή τυχόν παραλείψεις των μελών της επιτροπής παραλαβής, στην οποία δήλωνα: « Αναμένω εμπροθέσμως την έγγραφη απάντησή σας, προκειμένου να δυνηθώ να παράξω εξηγήσεις επί των αποδιδομένων σε μένα κατηγοριών.»

43.- Την με αριθμό 5919/21-4-2016 αίτησή μου με θέμα την άποψη του 5μελούς Π.Σ.για τις ενέργειες και παραλείψεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής, με την οποία δήλωνα: «Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται, κατά ρητή παραπομπή, και στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Αναμένω, εμπροθέσμως την έγγραφη απάντησή σας, προκειμένου να δυνηθώ να παράξω εξηγήσεις επί των αποδιδομένων σε μένα κατηγοριών.»

 

44.- Τους τελικούς λογαριασμούς 13 Α & 9 Β, του έργου «Υδρευση Βόλου», με τους οποίους καταλογίζεται σε βάρος της  αναδόχου του έργου εταιρεία ΕΡΓΗΛ, ποσό 5.539.383 €, συνταγμένους από τον επιβλέποντα και θεωρημένους από εμένα ως Δ/ντη Τεχνικής Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ.

………………………………………………………………………

49.- Την ασκηθείσα αστική αγωγή κατά της ΕΡΓΗΛ, από την Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, με πρόεδρο τον τ. Δήμαρχο Βόλου κ. Μπέο, από την οποία αποδεικνύεται παραίτηση της ΔΕΥΑΜΒ, τόσο από το ποσό των 5.733.214 €, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, όσο και από τους τόκους υπερημερίας των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 

Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική μου ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, που έχω υποστεί από τις παράνομες πράξεις του μηνυομένου, για ποσό 44,00 ευρώ, επιφυλασσόμενος για την αξίωση της συνολικής αποζημίωσης για την περιουσιακή μου ζημία, καθώς και για την αξίωση της συνολικής χρηματικής ικανοποίησής μου για την ηθική βλάβη που υπέστην, με αγωγή στα πολιτικά Δικαστήρια. Άλλως, δηλώνω ότι παρίσταμαι, ως πολιτικώς ενάγων σε βάρος του μηνυομένου προς υποστήριξη της κατηγορίας.

 

Βόλος, 14 Ιουνίου 2016

Με τιμή

Ο μηνυτής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ

Νέα μήνυση κατά του Απ. Γαλάτη κατέθεσε ο Δημ. Κουτσιφέλης

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |