Ενημέρωση για τη νιτρορύπανση

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Για τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης έχει ενημερωθεί το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης που ευρίσκεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014.  Οι υποψήφιοι της δράσης, μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ και τον ανωτέρω ιστότοπο, μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον προσωρινό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 02 Απριλίου 2018, μέσω του ΠΣ της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

                                                                             

Δρ Νικόλαος Λιάνος

                                                                Γεωπόνος

Ενημέρωση για τη νιτρορύπανση

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |