Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ

Η ΕΠΣΘ ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. 2019-2021
Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και ΕΠΟ δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.
Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
7) Καταβολή παραβόλου 200 €
8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017
Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην Γραμματεία της ΕΠΣ Θεσσαλίας, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ.
Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 θα συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ μετά την 1/1/2019 μόνο στην περίπτωση που ο Προπονητής ανανεώσει την Κάρτα Τριετίας UEFA – ΕΠΟ (1/1/2019 – 31/12/2021). Σε αντίθετη περίπτωση το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή θα ανακαλείται.

Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ

Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο |