Αναδρομικά …το επίδομα στέγασης

Αναδρομικά από την 1η/1/2019 θα δοθεί το επίδομα ενοικίου στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, το οποίο θα κυμαίνεται από 70 έως και 210 ευρώ τον μήνα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 και στη συνέχεια, όταν υποβληθούν οι δηλώσεις του 2019 (με τα εισοδήματα του 2018) θα γίνει συμψηφισμός των ποσών. Για φέτος προβλέπεται να διανεμηθούν 300 εκατ. ευρώ σε περίπου 260.000 νοικοκυριά και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Οι δικαιούχοι του επιδόματος αλλά και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος και να συναινούν στους ηλεκτρονικούς ελέγχους που θα γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή από την ΑΑΔΕ και την ΗΔΙΚΑ. Η υπουργική απόφαση προβλέπει ρητά ότι όσοι λάβουν το επίδομα ενοικίου θα πρέπει να συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ, καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.
Επίσης, μέσα στις υποχρεώσεις των δικαιούχων είναι: α) η συναίνεσή τους στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού, β) είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης του επιδόματος για ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη ισχύος του μισθωτηρίου και γ) να συμπεριλαμβάνουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.
Επισημαίνεται ότι στην πρώτη καταβολή του επιδόματος ενοικίου που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, λόγω της αναδρομικότητας, θα δοθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα που δικαιούνται για τους τρεις προηγούμενους μήνες, δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Στη συνέχεια η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται την 1η του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης και για 12 μήνες.

Εισοδηματικά κριτήρια
Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Σύνθεση νοικοκυριού – Συνολικό εισόδημα
* Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 ευρώ.
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500 ευρώ.
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 14.000 ευρώ.
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 17.500 ευρώ.
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 21.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
Σύνθεση νοικοκυριού – Όρια καταθέσεων ή μετοχών, ομολόγων κ.λπ.
* Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 ευρώ
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500 ευρώ
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000 ευρώ
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500 ευρώ
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000 ευρώ

Αναδρομικά …το επίδομα στέγασης

Ελλάδα, Μαγνησία |