Υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ  της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016
υπεγράφη
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταξύ
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου – Γραφείο υποστήριξης Έρευνας και Αξιοποίησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
και
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Μαγνησίας (Ο.Ε.Β.Ε.Μ.)

Ειδικότερα,

• Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη
και
• Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Μαγνησίας – ΟΕΒΕΜ, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τρύφωνα Πλαστάρα

έχοντας υπόψη:

α) Αφενός, το βασικό στόχο του Γραφείου Υποστήριξης της Έρευνας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, που είναι η σύνδεση της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια αγορά, με σαφή προσανατολισμό προς την ενίσχυση της συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς.

Αφετέρου, τον ειδικό στόχο του Γραφείου, που είναι η αναζήτηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων εντός του νέου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό – HORIZON 2020 (2014-2020). Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται και υποστηρίζονται εκ μέρους του γραφείου παράλληλα, μια σειρά δράσεων όπως η δημιουργία δομών Έρευνας και Καινοτομίας, ο συντονισμός και η σύνταξη δράσεων στο πλαίσιο της «Έξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία-RIS3» και η συνεχής λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης της Έρευνας (το οποίο παρέχει υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης).
β) Το σκοπό και τους στρατηγικούς στόχους της Ομοσπονδίας, όπως ορίζονται από το Καταστατικό της, που είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

δημιουργήθηκε έτσι ένας κοινός στόχος, για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ακαδημαϊκής και της Επιχειρηματικής Κοινότητας, με σκοπό τη συνένωση των δυνάμεών τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, παρέχοντας έτσι αμοιβαίες διευκολύνσεις, για την πιο αποτελεσματική δραστηριοποίηση τους επί των συναφών πεδίων και αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας