Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ΠΕΠ Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020

Υπεγράφη από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι δύο Επίτροποι ενέκριναν το σύνολο των Προγραμμάτων που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός δήλωσε την ικανοποίησή του από την εξέλιξη αυτή, σημειώνοντας τα εξής: «Στόχος μας με το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή το ΣΕΣ, είναι να γίνει ένα νέο ξεκίνημα, με αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Βασική επιδίωξη είναι να χρηματοδοτηθούν έργα που θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα. Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας και την βελτίωση της παραγωγικότητας του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα. Για να προχωρήσουν οι εγκρίσεις αυτές, χρειάστηκε συντονισμένη και σκληρή δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες από τις ελληνικές αρχές στα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες, και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργαστήκαμε για την κατάρτιση του ΠΕΠ Θεσσαλίας».

Αναφερόμενος στη δομή του Προγράμματος ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: Το Πρόγραμμα είναι σωστά δομημένο, καθώς έχει πόρους και από το Κοινωνικό και το Γεωργικό ταμείο, γιατί είναι αποτέλεσμα πλήρους και επί μακρόν διαβούλευσης όλων των φορέων και τομέων, δρα συνεργατικά με τα Τομεακά Προγράμματα και τη στόχευσή τους στη Θεσσαλία, αλλά και γιατί έλαβε υπόψη του τη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε στην Περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Το Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 είναι όλων των Θεσσαλών. Στο Πρόγραμμα αυτό ενσωματώθηκαν κατά το δυνατόν οι ανάγκες της Θεσσαλίας, καθόσον η ευρεία διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα είχε σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των επιλογών ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Καταρτίστηκε από κάτω προς τα πάνω στη λογική της συλλογικής ηγεσίας, για αυτό και θα είναι επιτυχημένο».

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ελληνικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μέχρι προχθές η Επιτροπή είχε εγκρίνει λιγότερο από το 1/5 των περίπου 300 προγραμμάτων που είχαν υποβληθεί από τις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογραμμίζεται ότι με την έγκαιρη έγκριση διασφαλίζεται η προώθηση υψηλής ποιότητας προγραμμάτων, που δίνουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Ταυτόχρονα, η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, του εφαρμοστικού νόμου για τη διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, σημαίνει ότι η χώρα είναι έτοιμη να υποδεχθεί και να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020.

Το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 401.130.674 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων ποσό 320.904.539 ευρώ αποτελούν την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το Ε.Κ.Τ. συνεισφέρει με ποσό 57.094.659 ευρώ και το Ε.Τ.Π.Α. με ποσό 263.809.880 ευρώ. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν και οι εκχωρούμενοι πόροι από το Γεωργικό Ταμείο.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΠΕΠ είναι :
• Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής και εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της.
• Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση .
• Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση του με το παραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και την δημόσια διοίκηση της Περιφέρειας.
• Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης μεταφορικών υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
• Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων.
• Εφαρμογή προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση απασχολησιμότητας και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της Θεσσαλίας.

Διάρθρωση ΠΕΠ Θεσσαλίας:

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι (6) Άξονες. Εξ αυτών, οι Άξονες 1, 2β, 3, 4 και 5 συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. , ενώ οι Άξονες 2α και 6 από το Ε.Κ.Τ. Οι Άξονες συνοπτικά καλύπτουν 10 «Θεματικούς Στόχους», που είναι :
• Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
• Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
• Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
• Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
• Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
• Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας
• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων
• Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγρο-διατροφικό σύστημα. Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, επιδιώκεται επίσης να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη. Ομοίως, η εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, μια αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση, βασισμένη στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θα στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ΠΕΠ Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020

Θεσσαλία, Πρώτο Θέμα |