Προσφυγή και μηνυτήρια αναφορά από την αντιπολίτευση του Δήμου Βόλου  για παράνομη κατεδάφιση λυόμενης οικίας με αμίαντο

Έβαλαν σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία για να κάνουν ρουσφέτι σε ημέτερο

Προσφυγή και μηνυτήρια αναφορά από την αντιπολίτευση του Δήμου Βόλου
για παράνομη κατεδάφιση λυόμενης οικίας με αμίαντο

Τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων υλικών αμιάντου, κατά την κατεδάφιση από τον Δήμο Βόλου λυόμενης οικίας, στη διασταύρωση των οδών Μικράς Ασίας και Κυρίλλου, στη Ν. Ιωνία, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως και της νομοθεσίας για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας, καταγγέλλουν με κοινή προσφυγή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και με μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Βόλου, Μ. Πατσιαντάς, Α. Οικονόμου, Α. Παπατόλιας, Φ. Λαμπρινίδης, Ν. Στόικος, Ε. Ανδρέου, Ι. Αποστολάκης, Κ. Γαργάλας, Μ. Δραμητινός, Φ. Κοκκινάκη, Ι. Μολοχίδης και Θ. Διαμαντένιας.

Με την προσφυγή και τη μηνυτήρια αναφορά, συναποδέκτες των οποίων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν, επίσης, ότι η εργασία υλοποιήθηκε με απευθείας ανάθεση, ποσού 9.672,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον σύζυγο θυγατέρας του Δημ. Καντόλα, με απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Δημ. Πέγιου, και μάλιστα, παρότι υπάρχει στον Δήμο Βόλου ενεργός δηµόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, που αφορά στην εκµίσθωση µηχανηµάτων και οχηµάτων έργου, για την κάλυψη των αναγκών των ∆/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι η εκτέλεση των εργασιών έγινε παρουσία του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Αθ. Σταυρίδη, του σε αργία αντιδημάρχου, Δημ. Καντόλα, και του σε αργία δημάρχου, Αχ. Μπέου, ζητούν δε την ακύρωση της παράνομης απόφασης, με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση, και την κίνηση των προβλεπομένων από το νόμο διαδικασιών για την αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών κάθε εμπλεκομένου στην υπόθεση προσώπου. Όπως μάλιστα σημειώνουν, η κορύφωση της παρανομίας και της αυθαιρεσίας είναι ότι η απόφαση του αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση ελήφθη, αφού είχαν ήδη υλοποιηθεί οι εργασίες.
Σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, ο αμίαντος υπάγεται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς, σε περίπτωση εισπνοής ως λεπτή σκόνη, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, προκαλώντας σοβαρό πνευμονικό πρόβλημα (αμιάντωση). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαγορεύσει τη χρήση του. Η απομάκρυνση αμιάντου γίνεται μόνο από πιστοποιημένες αδειοδοτημένες εταιρείες, εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Αδειοδοτημένων Εταιρειών Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων, που τηρεί το ΥΠΕΚΑ, με πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ οι σχετικοί διαγωνισμοί στηρίζονται στη νομοθεσία περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ακριβώς για τη διασφάλιση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Η συλλογή, συσκευασία, μεταφορά των υλικών αμιάντου γίνεται με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα προστασίας, σαφώς οριζόμενα από τη νομοθεσία, ενώ η απόρριψή τους γίνεται στο εξωτερικό, καθώς δεν υπάρχει ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, με άδεια απόρριψης τέτοιων υλικών. Για τη διασφάλιση των παραπάνω, πριν από οποιαδήποτε εργασία αποξήλωσης αμιάντου, απαιτείται η Έγκριση Σχεδίου Εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, η οποία (έγκριση) περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των εργασιών, τον περιορισμό εκπομπών ινών ή σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον και την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αναρτάται, δε, η συγκεκριμένη έγκριση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται, εκτός των άλλων, και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Από όλα τα παραπάνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε κανένας όρος, καθώς το όνομα του αναδόχου δεν συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Αδειοδοτημένων Εταιρειών Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγκριση σχεδίου εργασιών για τη συγκεκριμένη κατεδάφιση. Εξάλλου, με δεδομένο ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις, διερευνητέο είναι πού έγινε η απόρριψη των σχετικών υλικών, αφού, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά ούτε και σε όλη τη χώρα υπάρχει χώρος κατάλληλος για την απόρριψη τέτοιων υλικών, γι’ αυτό και μεταφέρονται στο εξωτερικό.

Προσφυγή και μηνυτήρια αναφορά από την αντιπολίτευση του Δήμου Βόλου για παράνομη κατεδάφιση λυόμενης οικίας με αμίαντο

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |