Παρέμβαση ΠΑΜΕ για μέτρα υγιεινής & αασφάλειας τις μέρες της κακοκαιρίας και του παγετού

Δελτίο Τύπου 12/1/2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Αντιπροσωπεία της Γραμματείας Μαγνησίας του ΠΑΜΕ με επικεφαλής τον Κώστα Στεργίου, Πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας «Μ. Παπαρήγας» και τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου Επισιτισμού που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, πραγματοποίησε παρέμβαση στο ΣΕΠΕ Μαγνησίας ώστε να διασφαλιστούν τα όποια κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων στο ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας τις μέρες της κακοκαιρίας και του παγετού.

Στα γραφεία του ΣΕΠΕ συναντήθηκαν με τη Διευθύντρια του Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Ηλιδάκη Μάγδα στην οποία έθεσαν τις διεκδικήσεις λαμβάνοντας την προφορική δέσμευση ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι της υπηρεσίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν οι συνδικαλιστές για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και πιο συγκεκριμένα τους μεταφορείς – ντελίβερι, στους εργοδότες των οποίων απαιτείται να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι ώστε να αποφευχθούν σοβαρά ατυχήματα.

 

Η Γραμματεία Μαγνησίας του ΠΑΜΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα εξής:

 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες την Μαγνησία και γενικότερα, έχουν ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των εργαζόμενων να βρίσκεται μπροστά σε σοβαρούς κινδύνους στους χώρους εργασίας. Το ΠΑΜΕ για άλλη μια φορά επισημαίνει ότι η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων αποτελεί ζήτημα πρώτης γραμμής για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η βελτίωση της Υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς σημαίνει βελτίωση των συνθηκών, μέτρα προστασίας, εκμηδένιση του επαγγελματικού κινδύνου, περιορισμός ατυχημάτων κι επαγγελματικών ασθενειών, βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους ότι το πλαίσιο της τεχνικής και υγειονομικής προστασίας τους που κερδήθηκε με αγώνες της εργατικής τάξης και καλύπτει μόνο ένα τμήμα των απαιτήσεων για την υγιεινή και ασφάλεια έχει ως εξής:

Οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές υποχρεούνται να δίνουν προτεραιότητα στον έλεγχο χώρων εργασίας όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, να δίδεται έμφαση στην τήρηση σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων όπως οι ακόλουθες:

– Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους. (εδάφιο 8.1, παραρτήματα Ι και ΙΙ , Π.Δ. 16/1996)

– Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν (εδάφιο 23, παραρτήματα Ι και ΙΙ, Π.Δ. 16/1996)

– Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος. (Παράρτημα ΙΙ, Π.Δ. 396/1994)

– Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους, πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα.(άρθρο 3, Π.Δ. 176/1997)

Απαιτείται από τους εργοδότες να παίρνονται ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (όπως π.χ. καρδιοπαθείς).

Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά έργα, να εξετάζονται τα παρακάτω:

– Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λ.π. πρέπει να επανελέγχονται από το επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη εργασιών διακοπεισών λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (άρθρα 13 και 113, Π.Δ. 1073/1981)

– Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους (άρθρο 54, Π.Δ. 1073/1981)

– Όλες οι βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ) πρέπει να επιθεωρούνται από το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και τα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση θεομηνίας και πριν από την επανάληψη των εργασιών. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές. Οι εργασίες αυτές επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας. (άρθρο 21, παράγραφοι 4 και 5, Π.Δ. 778/1980).

 

Πιο συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους του κλάδου της διανομής αυτές τις ημέρες της κακοκαιρίας, απαιτούνται:

-Με ευθύνη της κάθε επιχείρησης να χορηγούνται αυτοκίνητα με αντιολισθητικές αλυσίδες για την παράδοση των παραγγελιών.

-Σε όσους συναδέλφους αυτές τις μέρες παραδίδουν παραγγελίες με τα πόδια, επίσης να χορηγείται με ευθύνη της επιχείρησης ο απαραίτητος εξοπλισμός (ειδικά παπούτσια, μπουφάν κλπ.)

 

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα μέτρα σε ότι έχει να κάνει με την προστασία την υγεία και την αρτιμέλεια των εργαζομένων και με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων αλλά και της Επιθεώρησης Εργασίας, πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο γιατί οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμο υλικό στην παραγωγική διαδικασία και στην εξασφάλιση του κέρδους.

          Θα είναι τεράστιες οι ευθύνες σε όσους θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την αρτιμέλεια των εργαζομένων.

Παρέμβαση ΠΑΜΕ για μέτρα υγιεινής & αασφάλειας τις μέρες της κακοκαιρίας και του παγετού

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |