Ενημερωτική εκδήλωση για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δελτίο τύπου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, θα πραγματοποιήσουν  Ενημερωτική Εκδήλωση, για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας τωνεπιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση τωνδιαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρες 10:00 – 14:30 στο αμφιθέατρο του Ξενοδοχείου Domotel Xenia Volos (Πλαστήρα 1)

 

Η δράση αυτή προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Αιτήσεις  χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων, ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι προτάσεις θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται στις κατηγορίες:

α) Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

β) Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς,

γ) Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

 

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει προϋπολογισμό 280 εκατ €, θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΑΚ.

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α’ κύκλο, η Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

 

Σημειώνουμε ότι υπόδειγμα του εντύπου υποβολής, η Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, καθώς και το σχετικό Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, είναι αναρτημένα στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ(www.antagonistikotita.gr)  και της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr).

Ειδικότερα, για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων που είναι αναρτημένο στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected]

Επιπλέον, για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο καθώς και αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων (FAQs), τα οποία είναι επίσης αναρτημένα στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:30 – 10:00 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων

10:00 – 10:15 Καλωσόρισμα  Γ. Πετράκος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

10:15 – 12:30

Πρωτοβουλίες και δράσεις της ΓΓΕΤ για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας  Σ. Παυλέας, Ειδικός Σύμβουλος ΓΓΕΤ

Παρουσίαση Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Εισηγητές : Ε. Πουλακάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ   Μ. Κουτσοπούλου, Στέλεχος Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ  Β. Γέρος, Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

12:30 – 13:30 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

13:30 – 14:30 Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων Εισηγητές  Μ. Κουτσοπούλου, Στέλεχος Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Δήλωση Συμμετοχής στα email: [email protected] ή [email protected]

Πληροφορίες : http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772

Ενημερωτική εκδήλωση για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |