Ενημέρωση για τις βοσκήσιμες γαίες

Δήλωση ένταξης ιδιωτικών και δημοτικών βοσκοτόπων στις εκτάσεις των υπό σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, ότι μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ με αριθ. 1058/71977/3-7-2017(ΦΕΚ2331 Β΄) με θέμα: «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)» και της υπ’ αριθμ. 1658/113118/26-10-2017 (ΦΕΚ 3893/ Β’) τροποποίησης της είναι αναγκαίο να δηλώσουν στην αρμόδια Περιφέρεια, με αίτησή τους την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. που θα εκπονηθούν.

Για το λόγο αυτό όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, προκειμένου το αργότερο μέχρι 29/12/2017 να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων τους στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν.

                                                                     

                                                                  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

                                                                                    

 

        Δρ Νικόλαος Λιάνος

                                                                                        Γεωπόνος

Ενημέρωση για τις βοσκήσιμες γαίες

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |